Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Uitgangspunten en visie.
Het is wel zeker dat uw kind in zijn of haar leven vaak kennis zal maken met iemand die een ander geloof heeft of uit een andere cultuur komt. Dat is de maatschappij waarin uw kind straks zijn weg zal moeten vinden. Het zal voor geluk en succes in het leven heel belangrijk zijn dat het kind vele kanten van die wereld kent. Daarom is het goed dat er openbare scholen zijn. Het openbaar onderwijs heeft over deze zaken een duidelijke visie. Op openbare scholen is iedereen welkom
Sinds 1842 heeft Slagharen een openbare school. In 2017 hebben we ons 175 jaar bestaan gevierd.
 
Onze school wil een ‘leefgemeenschap’ zijn, waar kinderen niet alleen veel leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Iedereen heeft zijn eigen inbreng; kleurt op zijn manier zijn leven in. Samen bereik je meer dan iedereen apart.
Dit vindt u ook terug in ons motto:


Kleurt je dag!
 
Gelijkwaardigheid tussen mensen vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan vanuit de theorie van Rots & Water. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten wat we van elkaar verwachten. Daarom is er een pestprotocol opgesteld.  U kunt dit protocol op de website lezen. We benaderen de kinderen in hun werk op school op een positieve manier. Kinderen moeten zich veilig voelen. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk.
(Het team neemt in overweging, of wij doorgaan met het programma Rots en Water, of kiezen voor een alternatief.)
 
We vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij de maatschappij waarin we leven. Dat betekent dat we kinderen willen leren van hun kwaliteiten gebruik te maken en dat met alle moderne middelen van deze tijd. ICT is een belangrijk aspect in ons onderwijs.
Wij bieden onderwijs aan wat bij de leerbehoeftes van het kind past. Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Wij proberen daar als school op in te spelen. De basisstof is in principe gelijk, maar van daaruit krijgen de kinderen mogelijkheden aangeboden om de eigen uitdaging te zoeken. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, taal en spelling op een tablet met het programma Momento. Ze werken dan individueel op hun eigen niveau.
 
Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij willen de kinderen graag motiveren om hun talenten te gebruiken en zo ontdekkend te leren. Die kennis delen de kinderen weer met elkaar en zo dagen ze elkaar uit meer uit zichzelf te halen. Bij dit proces maken we veelvuldig gebruik van moderne ICT- middelen. De kinderen leren goed omgaan met computers, tablets en chroomboekjes om zo hun kennis en vaardigheden te delen.
Vanaf groep 1 leren de leerlingen zelfstandig te werken. Door een goede werkhouding aan te leren, ‘leren de kinderen leren’. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens het zelfstandig werken.
Wij werken aan de basisvaardigheden met moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen en waarbij een goede doorgaande lijn wordt gewaarborgd.
De werkwijze van de school staat verder beschreven in het schoolwerkplan, het activiteitenplan en het zorgplan, die allen ter inzage op school liggen.