Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze schoolKwaliteitszorg
Ten aanzien van Kwaliteitszorg werken wij verder volgens de instrumenten, zoals die worden aangeleverd door het bestuur. Het gaat hierbij om zaken als administratieprogramma Parnassys, Kwintookaarten. Het leerlingvolgsysteem van Cito en het Driedeeregistratieprogramma.
Bovenschools leeft wel de wens om zaken meer af te stemmen en onder te brengen in het Parnassys-programma. Wij zullen die ontwikkelingen volgen.
Het is al lang bekend dat het handelen van de man of vrouw voor de klas, grotendeels bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Reden voor ons om extra te investeren op de professionalisering van de leerkracht. Het aantal lesbezoeken zal worden vergroot en er is extra aandacht voor afstemming binnen de school.
Een professionele directeur is ook een belangrijke voorwaarde. De komende twee jaar zal de onderwijsstichting Arcade een volledige leergang aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld leiding geven aan een organisatie en innovatie.
Een intern begeleider is de spin in het web op het gebied van de leerlingenzorg. De ondersteuner voor de leerkracht bij de overgang van analyse van resultaten naar daadwerkelijk handelen. Het laatste is erg belangrijk. Doen wij de juiste interventies? De praktijk bewijst ook dat de intern begeleider erg belangrijk is bij de bewaking van procedures en processen. Op enkele scholen hebben wij de IB-tijd verhoogd en hebben wij verbeteringen kunnen aanbrengen in de leerlingenzorg.
 
Onderwijs en Leren
Op het gebied van Onderwijs en Leren zijn drie belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden:
 
1-meer aandacht voor betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leren in de vorm van bijvoorbeeld portfolio, kindgesprekken en het werken met week- en dagtaken.
 
2-het ontwikkelen van thematisch onderwijs;
(Het team van OBS Cantecleer en OBS De Regenboog, hoewel in verschillende ontwikkelingsstadia zijn bezig met de opbouw en borging van thematisch werken met behulp van het programma OA2SE.)
De werkvorm thematisch werken wordt gebruikt om het merendeel van de 21e eeuwse vaardigheden gericht aan te bieden en te laten oefenen.
 
3-het digitaliseren van het onderwijs.
Onderwijsstichting Arcade financiert de komende twee jaar nog de verdere uitbouw van het werken met digitale middelen. Tijdens verschillende evaluatiemomenten in de scholen stellen we vast dat volledige digitalisering niet gewenst is. Over het algemeen kiezen leerkrachten steeds meer voor een combinatie van digitale middelen en bijvoorbeeld werkboeken. Duidelijk met de reden om het schrijfonderwijs in stand te houden.
Het is wel belangrijk dat het team het proces van digitaal onderwijs kritisch onder de loep blijft nemen. Het komt in de praktijk voor dat leerkrachten om persoonlijke redenen van de centrale aanpak afwijken. Verder is het een interessante onderzoeksvraag of bijvoorbeeld de Actieve Directie Instructie Methode (ADIM) of Effectieve Directe Instructiemethode nog steeds goed worden toegepast.
 
Ondersteuning en Begeleiding
Op het gebied van Ondersteuning en Begeleiding wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit van de leerkracht. Er bestaan veel procedures en afspraken. De IB-er en het management moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken worden uitgevoerd. Leerlingen met een verlengde leertijd (zitten blijven) moeten een speciaal jaarplan hebben.
Het is belangrijk dat de afspraken op het gebied van zelfstandig werken en klassenmanagement steeds aan de orde komen (vast onderdeel van lesbezoeken).
Vrijwel alle scholen binnen de scholengroep hebben speciale aandacht voor de vergroting van de betrokkenheid van leerlingen bij het hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Er is sprake van verschillende ontwikkelingsstadia, maar vrijwel alle teams werken aan de invoering van kindgesprekken. Ook is er gekozen voor een vorm van Portfolio. In sommige gevallen een geïntegreerd systeem van rapport met ondersteunend materiaal en in een ander geval een apart rapport en het ondersteunend materiaal in een apart portfolio.
De sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving zijn items die volop in de belangstelling staan van teams en bijv. de onderwijsinspectie. Op de drie scholen worden met systemen gewerkt, zoals Kanjertraining, Happy Kids en lessen Rots en Water. Op het gebied van registratie en toetsing is het belangrijk dat we op De Regenboog gaan werken met het programma Zien van Parnassys.
De processen m.b.t. aansluiting op het voortgezet onderwijs verlopen op de scholen goed.
We kunnen nog winst boeken door de leerlingen, met behulp van de Plaatsingswijzer, vanaf groep 6 te voorzien van een minimum-uitstroomperspectief. Het is belangrijk dat we dit binnen de teams weer aan de orde stellen, zodat wij kennis even kunnen opfrissen.
Op alle scholen is de onderwijsassistent bij de begeleiding van leerlingen inmiddels een structurele verschijning. Op de vier scholen zijn inmiddels vier onderwijsassistenten werkzaam met een wft die varieert van 0,6 tot 0,9. De inzet van de werknemers is mogelijk dankzij de middelen voor werkdrukvermindering. Wij blijven de komende vier jaar van hun diensten gebruik maken.
 
Management en Organisatie
Voor onze scholengroep ‘De Droehoek’ geldt dat we vanaf 1 augustus 2020 de scholengroep wordt gevormd door OBS De Regenboog, OBS Prinses Irene in Gramsbergen en OBS Cantecleer in Kloosterhaar.
Het management wordt gevormd door twee directeuren en locatiecoördinatoren. De afgelopen drie jaar is gewerkt aan de opbouw van de organisatie van de scholengroep.
Annet Horsting en Peter Möhlmann vormen de directie en Annita Post werkt als locatiecoördinator op de drie scholen.
 
Er zal binnen de stichting wel aandacht moeten worden besteed aan een functiebouwwerk.
Ook zijn we bezig om te bekijken welke rol de administratieve ondersteuning kan spelen. Bij wijze van proef en gedeeltelijke invulling van de vacature van locatiecoördinator, heeft een administratieve kracht urenuitbreiding gekregen van 4 naar 8 uur. Wij willen bekijken in hoeverre wij kunnen schuiven met taken, zodat directeuren zich zo goed mogelijk kunnen richten op onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewaker.
De taakverdeling van de locatiecoördinator en directeur moeten in het kader van functiewaardering ook van een realistisch kader worden voorzien. De taakverdeling in de huidige documenten is niet realistisch, gezien het feit dat in sommige scholengroepen het aantal uren voor de locatiecoördinator beperkt van omvang is.
Het gebrek aan invallers kunnen wij deels opvangen dankzij flexibiliteit van collega’s, maar de rek gaat er langzaam uit. Wij zullen samen met andere partijen blijven zoeken naar kwalitatief goede oplossingen.
 
Trends en ontwikkelingen voor onze scholen:
Autonomie van de leerkracht:
Directies geven leerkrachten meer ruimte om initiatief te nemen en zich te ontwikkelen.
In het kader van ‘Continu verbeteren’ werken de vier scholen over het algemeen met zogenaamde ontwikkelteams. Een aantal kartrekkers neemt initiatief en zorgt voor invoering van een ontwikkeling. We zijn van top-down naar een benadering van onderaf gegaan.
We hebben een zo strak mogelijke organisatie bij het verzamelen van data en interpreteren.
Niet om leraren af te rekenen, maar om als gehele organisatie te groeien.
 
Toezicht/waarderingskader
Het is belangrijk dat scholen hun eigen kwaliteit kunnen beoordelen aan de hand van een aantal (onafhankelijke) instrumenten. Arcade heeft een compleet pakket van programma’s: Driedee (opbrengstenmonitor) en Kwintoo (13 kwaliteitskaarten). Ook klassenbezoeken spelen een belangrijke rol bij bewaking en beoordeling van de kwaliteit.
 
Lerarentekort
Op de scholen wordt voortdurend nagedacht over probate middelen voor het terugdringen van het lerarentekort. Helaas moeten de teams soms ook constateren dat er geen oplossing is en dat leerlingen thuis moeten blijven.
Er wordt voortdurend nagedacht over nieuwe ontwikkelingen, zodat de druk op het beschikbare aanbod van leerkrachten kan verminderen. U kunt hierbij denken aan een andere organisatie van het middagprogramma, of inzet van audiovisuele en digitale middelen.
 
Burgerschap-sociale integratie
Binnen de scholen van onze scholengroep is aandacht voor Burgerschap. Het sociaal functioneren van de leerlingen wordt positief beïnvloed door het gebruik van programma’s, zoals ‘Happy Kids’(Prinses Ireneschool) en ‘Kanjertraining’(Cantecleer). Op De Regenboog wordt momenteel gewerkt met de lessen van ‘Rots en Water’.
 
21e eeuwse vaardigheden
Op onze scholen zijn stappen gezet om de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen.
Op De Regenboog wordt dat vooral gedaan in de vorm van thematisch onderwijs met het programma OASE van Cedin. De school wordt hierbij intensief begeleid door een deskundige van Cedin.
 
Digitale wereld in de school
Digitale geletterdheid en bijvoorbeeld leren coderen zijn nog niet in volle omvang ingevoerd in het lesaanbod. Voor bijvoorbeeld leren programmeren wordt binnen onze stichting een plan ontwikkeld.
 
Eigenaarschap
Onder invloed van ‘Continu verbeteren’ is ‘eigenaarschap voor leerling’ volledig geland binnen de teams van onze scholengroep. Er is nog wat verschil in ontwikkelingsgraad maar op alle scholen komen begrippen als kindgesprekken en portfoliogesprekken voorbij.
De nieuwste loot aan de boom voor talentenontwikkeling is de rol van ‘Talentenfluisteraar’.
Allemaal werkwijzen om talenten van kinderen boven water te krijgen.
 
Eigentijds onderwijs
Thematisch onderwijs/projectonderwijs speelt op alle scholen binnen de scholengroep.
Bredere cultuurontwikkeling proberen we op gang te brengen in combinatie met Cultuurkoepel Vechtdal.
 
N.B.:
Bij alle eigentijdse ontwikkelingen is het natuurlijk wel zaak om op de kwaliteit te blijven letten.
Bijvoorbeeld het digitaal verwerken bij taalonderwijs kan de nodige belemmeringen opleveren. Een tweetal scholen binnen onze scholengroep is teruggekeerd naar het gebruik van de papieren methoden.
 
Integrale kindcentra
Onze school is betrokken bij de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie. Het project is nog in de aanvangsfase en de ontwikkelingen zullen nog de nodige jaren vergen.
 
Leren op afstand
Onder invloed van de coronacrisis heeft De Regenboog, evenals vele andere basisscholen, een oppepper gekregen wat betreft het ‘Leren op Afstand’. In het tweede deel van het schooljaar 2019-2020 heeft een tweetal leerkrachten een aantal weken vanuit huis gewerkt; de leerkracht was thuis en de leerlingen zaten in de klas.
 
Ontwikkelingen 2019-2023
 
In het kader van zelfevaluatie hebben we gekeken naar de belangrijkste conclusies vanuit de door ons gehanteerde kwaliteitszorginstrumenten:
 
Onderwerp 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Rapport Invoeren Implementeren Borging Borging
Portfolio Oriënteren Invoeren Uitbreiden Implementeren
Parnassys Implementeren Implementeren Borging Borging
Kwintoo, op PI en CC gelijke kaarten Kaart:
9 – Contact met ouders;
5 – Onderwijsleerproces;
11 – Rekenen en wiskunde
Kaart:
6 - Schoolklimaat
10 - Taal
12 – Management en organisatie
 
Kaart:
1 – Zorg voor kwaliteit
2 - Toetsing
3 – Leerstof-aanbod
  
Kaart:
4 - Tijd
7 – Ondersteuning en begeleiding
8 - Opbrengsten
VHM – klassenbezoeken Nulmeting
 
 Vervolg op individueel en schoolniveau Nulmeting Vervolg op individueel en schoolniveau
Taalleestraject   Oriënteren Invoeren Uitbreiden
Ontwikkelpunten team n.a.v. klassenbezoeken. Gebruik DIM (EDI?);
Aandachtsblokje,.
digitale programma’s.
Afhankelijk van jaarlijks overzicht n.a.v. klassenbezoeken. Afhankelijk van jaarlijks overzicht n.a.v. klassenbezoeken. Afhankelijk van jaarlijks overzicht n.a.v. klassenbezoeken.
Sociaal emotionele ontwikkeling Oriëntatie Zie / Rots en Water Invoering Borging  
Teamgesprekken functioneringsgesprek ontwikkelgesprek beoordelingsgesprek functioneringsgesprek
Ouderpanel Oriëntatie Implementeren Borgen Borgen
Thematisch onderwijs Verkennende start maken met thematisch onderwijs OASE Implementeren Implementatie OASE Borgen
Collegiale consultatie* Verkennende fase Inzetten op begrijpend luisteren / lezen Inzetten op thematisch onderwijs Inzetten op spelling
Jaarplanning leerlingenzorg
en toetsing.
Jaarplanning maken en evalueren. Jaarplanning maken en evalueren. Jaarplanning maken en evalueren. Jaarplanning maken en evalueren.
Ondersteunings-document Jaarlijkse update zorgdocument.
Update team.
Aandacht voor procedures.
Jaarlijkse update zorgdocument.
Update team.
Aandacht voor procedures,
Jaarlijkse update zorgdocument.
Update team.
Aandacht voor procedures.
Jaarlijkse update zorgdocument.
Update team.
Aandacht voor procedures.
Rekenplan Herzien implementeren Borgen  
Afstemmen leertijd,
alle vakgebieden
Borgen Borgen    
Teams
Leren in Verbinding
Oriënteren Invoeren Borging Borging
Contacten voor- en naschoolse opvang Borging Borging