Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Sociale veiligheid
Veiligheid is een logisch aspect van productaansprakelijkheid en behoorlijk ondernemerschap en maakt daarom integraal deel uit van het strategisch beleid van de organisatie. Dit staat vermeld in het bestuurlijk Veiligheidsbeleidsplan. Dit beleidsstuk van onderwijsstichting Arcade ligt ter inzage op school. Veiligheidsbeleid is pas efficiënt als het daadwerkelijk bijdraagt aan de uitwerking van de visie en missie van de organisatie. Veiligheid is een zaak van iedereen op school. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een school zonder ongelukken. Daarin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden:  
De ontwikkeling van een leerling volgen met het programma ZIEN.
 
Het programma ZIEN maakt onderdeel uit van het programma Parnassys.
Ook het komende schooljaar zullen we aandacht besteden aan het goed gebruik van het programma.
Binnen het team zullen we de aanpak opnieuw bespreken.
 
De aanpak kunnen we verdelen in een aantal stappen.
 1. Waarnemen
  De leerkracht observeert en vult de daarvoor een lijst in. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een digitale vragenlijst in. Het gaat hierbij o.a. om het leer- en leefklimaat en een onderwerp als pesten. Het programma biedt ook de mogelijkheid om ouders/verzorgers een vragenlijst in te vullen.
  Voor de leerlingen in de onderbouw kan de leerkracht een interview afnemen.
 2. Begrijpen
  De vragenlijsten leveren profielen op. Een overzicht per leerling en een overzicht per groep. Een leerkracht kan zien, of het noodzakelijk is nog extra inzet te plegen op een individueel resultaat, of een opvallende score in de groepsresultaten.
 3. Wegen
  Naar aanleiding van punt 2 kiest de leerkracht een bepaalde behandeling/aanpak.
 4. Plannen
  We maken een planning.
 5. Uitvoeren
  We voeren het plan uit.
 6. Effect
  We kunnen eventueel de vragenlijst opnieuw uitvoeren en kijken, of het effect heeft gehad.
 
De resultaten worden door de leerkracht ook besproken met de interne begeleider