Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


In het onderstaande schema krijgt u snel een beeld van ons profiel als basisschool.
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de interne organisatie.
De onderwerpen ICT en zelfstandig werken komen wat uitgebreider aan de orde.
 
Profiel van de school:
 
2.5.1. Schoolprofiel
In ons schoolplan voor de periode 2019-2023 hebben we getracht een profiel van de school te schetsen. Ook informatie in andere paragrafen zijn bedoeld om het beeld van de school verder in te kleuren.
Openbare school
 
OBS De Regenboog is een openbare school. Op een openbare school is iedereen van harte welkom.
Er is veel aandacht voor normen en waarden. De school is een oefenplaats om verschillende (sociale) vaardigheden voldoende te kunnen oefenen.
 
Groepsverdeling
 
Ieder jaar, na het bekend worden van de telgegevens, starten we binnen het team overleg over de mogelijkheden voor wat betreft de samenstelling van de groepen. Er spelen verschillende factoren een rol. De ideeën worden in een computerprogramma verwerkt, zodat we een beeld krijgen van de financiële haalbaarheid. Langzamerhand werken wij toe naar een conceptvoorstel voor de indeling.
Binnen de MR wordt het plan dan definitief vastgesteld.
 
Duidelijke uitleg
De collega’s zorgen dat de leerlingen een korte, bondige uitleg krijgen waarbij de leerlingen actief betrokken zijn. Dit is een wens, waaraan we samen hard moeten werken zodat dit voor alle groepen zal gaan gelden.
Taakgerichte werksfeer
In de groepen is het heel zichtbaar dat wanneer de leerkracht instructie aan de ene groep geeft, er minder aandacht is voor de vragen waar de andere groep mee zit. Wanneer er wel een noodzakelijke vraag is, kan die gesteld worden aan een medeleerling. Met behulp van de taakbrief weten leerlingen welke taken er nog voor hen klaarliggen.
 
Actieve betrokkenheid van leerlingen
We gaan de komende jaren nog meer inzetten op de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Dit gaan we o.a. doen door de inzet van coöperatieve werkvormen. Tijdens het werken stimuleer je dan dat leerlingen ook momenten hebben voor samenwerking.
 
Afstemmen en differentiëren (Referentieniveaus)
 
Het team heeft de methoden zodanig gekozen, dat er voldaan kan worden aan de referentieniveaus. Bij het realiseren van de verschillende zorgniveaus maakt het team gebruik van instrumenten, zoals de leerlijnen van de SLO en de Passende Perspectieven. Over het algemeen gebruikt het team drie ontwikkelingsniveaus. We spreken dan over de bandbreedte uitstroomperspectief begin groep 6 en eindniveau groep 8.
 
Verantwoordelijkheid leerlingen eigen leerproces (zelfsturend vermogen)
 
In het kader van Duurzame Schoolontwikkeling werkt het team al twee jaar aan ontwikkelingen om de leerling meer te betrekken bij het ontwikkelingsproces. We streven naar meer regie- en overlegmomenten met de leerling.
Binnen onze school herkenbaar door:
-Ontwikkeling Portfolio;
-Ontwikkeling kindgesprekken (realisering ambulante momenten voor leerkrachten voor voortgangsgesprekken en zgn. Portfolio-gesprekken.)
 
Gebruik digitale middelen
We zetten de laptops in voor ondersteunende programma’s vanaf groep 1. Het aantal momenten waarop deze ingezet worden wordt gedurende de jaren meer.
Ook de manier waarop het wordt ingezet wordt uitgebouwd, de methoden zullen digitaal worden en ook kan er digitaal gezocht worden naar informatie.
In het tweede deel van het schooljaar 2019-2020 hebben we ook erg veel ervaring opgedaan met digitaal onderwijs op afstand. Wij willen als school graag verkennen welke manieren van werken meerwaarde voor leerlingen en leerkrachten hebben.
 
Onderwijstijd
 
De leerlingen zijn op tijd binnen en de lessen kunnen op tijd beginnen. Mede de inzet van het instructiemodel draagt er zorg voor dat de onderwijstijd ook effectief ingezet wordt.
Ondersteuning
De ondersteuningsstructuur staat goed op de kaart, de wegen worden steeds duidelijker. We hebben de wens uitgesproken om ook hiervan een soort A3 te gaan ontwikkelen zodat in één oogopslag duidelijk zal zijn bij wie je waarvoor terecht zou moeten.
 
Zelfstandig werken
 
Naast de klassikale instructie weten de leerlingen door middel van een weektaak waar ze aan moeten werken als de leerkracht de andere groep instructie geeft of individuele hulp biedt aan een andere leerling. De leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan de slag. De leerkracht laat zien dat hij/zij niet gestoord wil worden door een blokje op rood te zetten. Op deze manier leren de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht en heeft de leerkracht de handen vrij voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Deze manier van werken is doorgevoerd binnen de hele school, dus ook in groep 1-2 krijgen de kleuters al te maken met zelfredzaamheid, uitgestelde aandacht en het plannen van opdrachten d.m.v. een planbord. Vanaf groep 3 bevorderen we dat o.a. door het gebruik van een aandachtsblokje. Het kind kan door verschillende kleuren en een vraagteken aangeven, of het een vraag heeft, hulp kan geven, of juist niet wil worden gestoord.
Met behulp van een Time-Timer kan de leerkracht aangeven dat leerlingen, bijvoorbeeld voor een kwartier, even geen beroep kunnen doen op de leerkracht. De leerkracht kan dan bijvoorbeeld aan het werk met een individuele leerling. Voor de kleuters wordt dit duidelijk gemaakt door het gebruik van een stoplicht.

Computergebruik en multimediale middelen

De samenleving verandert snel en kinderen passen zich makkelijk aan. Voor uw kind is het ondenkbaar dat er geen mobiele telefoons en computers zijn. Dat je met elkaar communiceert, informatie zoekt en die informatie vervolgens verwerkt via computers, laptops, tablets, enz. is voor hen de normaalste zaak. Wij vinden dat ons onderwijs daarop moet aansluiten.
Huidige stand van zaken
· In iedere groep is een digibord.
· In iedere groep gebruiken we computers, Chromebooks en tablets om te oefenen, te leren, informatie te zoeken en te verwerken.
· Vanaf groep 4 maken de leerlingen hun opdrachten voor spelling en rekenen digitaal. Deze verwerkingsmethode voor spelling en taal heet Momento. Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op ieder gewenst moment, op elk device een uniform, vak- en methode overstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft de leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kan de leerkracht in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen. Voor rekenen gebruiken we de software die bij de methode zelf hoort (Bingel).
· Iedere leerling heeft hiervoor zijn eigen Chromebook. De leerkracht kan via een dashboard direct zien of een leerling de stof goed beheerst of nog (extra) hulp nodig heeft. Die extra instructie kan dan direct gegeven worden. De leerling die de stof goed beheerst, zal ook direct meer uitdagende oefenstof krijgen. Zo krijgt iedere leerling de stof die bij haar of hem past.
·Daarnaast maken we gebruik van digitale programma’s voor andere vakken, zoals b.v. Engels, Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. Tevens gebruiken we ict-middelen voor extra ondersteuning zoals b.v. voor kinderen met dyslexie.

Enorme impuls digitaal lesgeven leerkracht

In de periode maart 2020 – juni 2020 heeft het digitaal lesgeven een enorme impuls gekregen, omdat de kinderen niet meer naar school mochten. In een tijd van enkele dagen is een organisatie voor thuisonderwijs op poten gezet. Het is begrijpelijk dat alle betrokkenen willen kijken welke onderdelen het verdienen om mee verder te gaan.
In samenwerking met de ICT-groep van Arcade, is binnen onze scholengroep een aantal initiatieven opgezet om verder te werken met digitale middelen binnen de basisschool.
(De scholen in de projectgroep werken samen.)

Initiatieven binnen de scholengroep:

Thematisch werken met Classroom
Kinderen werken aan een thema met behulp van filmpjes en opdrachten die worden aangeboden via Classroom.
De digitale juf: Kunnen we een leerkracht via video-verbinding les laten geven? De onderwijsassistent begeleidt de leerlingen.
Breinstein digitaal: Leerlingen die wat meer kunnen dan gemiddeld, krijgen via video-verbindingen les van een ‘Breinstein-leerkracht’.

Initiatieven binnen de stichting Arcade:

De ICT-projectgroep heeft ook een tweetal initiatieven aangezwengeld waar andere Arcadescholen samenwerken. Na de proefperiode worden de opbrengsten gedeeld met alle andere Arcade-scholen.

21e eeuwse vaardigheden: Kinderen leren programmeren met hulp van mini-robots.
Wetenschap en Techniek: Veel scholen hebben al Techniektorens. Met aanpassingen zijn ze eenvoudig te gebruiken voor Wetenschap en Techniek.

Gaat alles dan digitaal?

We zijn binnen de stichting ruim drie jaar bezig met digitalisering. Er zal ook onderzoek nodig zijn, omdat we willen weten, of het allemaal effectief is. We blijven alert en als het nodig zou zijn om bijvoorbeeld een andere balans te kiezen tussen ‘papierwerk’ en ‘digitaal werk’, dan zullen we dat ongetwijfeld binnen de teams bespreken.

We gaan niet blind achter de ontwikkelingen aan.