Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Resultaten van het onderwijs
 
We proberen samen met de ouders dat de kinderen in 8 jaar basisschool zich maximaal ontwikkelen. Daarom volgen we de kinderen vanaf binnenkomst in groep 1 t/m het verlaten van de school in groep 8 en stellen we het onderwijsaanbod voor een betere ontwikkeling bij, wanneer blijkt dat dit gewenst is. We maken gebruik van de methode gebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Iedere school is verplicht een centrale eindtoets af te nemen. Deze toets wordt in april afgenomen. Op dit moment is de schoolkeuze al bepaald. Deze eindtoets is  een indicatie of het onderwijs op OBS De Regenboog voldoende resultaat oplevert, in vergelijking met andere scholen in een vergelijkbare situatie in Nederland. Aan de hand van de resultaten maken we een sterkte-/zwakte analyse, waarna we ons onderwijsaanbod bij kunnen stellen.
Uit de contacten met het voortgezet onderwijs blijkt, dat onze school de leerlingen goed toerust en op een niveau dat bij de individuele leerling past, laat doorstromen naar het voortgezet onderwijs. We volgen onze leerling ook nog in het voortgezet onderwijs.

 

Schoolverlaters 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
HAVO/ VWO 4 1   2 4 5 3
HAVO 1 1     1    
Theoretische leerweg 1 4 3   3   2
VMBO kader 2 2 5   5 2 1
VMBO basis 1         1 1
Basis met LWOO   1          
Praktijkonderwijs         1 2  

De eindresultaten van groep 8 (Route 8) zijn als volgt:
Schooljaar: Resultaat: Aantal leerlingen: Inspectienorm:
2017-2018 196,7 13 202,4
2018-2019 194,9 10 203,3
2019-2020 In verband met corona geen eindtoets afgenomen    

De (eind-)resultaten zijn in het team besproken en hebben geleid tot een aantal extra maatregelen.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs
In maart bepalen de ouders en de kinderen van groep 8 de keuze van de school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 adviseert. Activiteiten om tot een goede keuze te komen: De leerlingen van groep 8 zijn verplicht een eindtoets te maken. Deze toets wordt op een later tijdstip in het jaar gemaakt. Het schooladvies is al gegeven vòòr de uitkomst van deze eindtoets. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit dan het schooladvies dan kan overlegd worden of er toch een plaatsing op een hoger niveau moet plaatsvinden.
Onze leerlingen maken meestal de keuze tussen: O.S.G. ‘De Nieuwe Veste’ in Hardenberg, O.S.G. ‘De Zeven Linden’ in Dedemsvaart of het ‘Vechtdalcollege’ in Hardenberg of Dedemsvaart. Wanneer een andere keuze wordt gemaakt, dan zal de leerkracht van groep 8 zorgen dat de leerling alle informatie ontvangt van de gekozen school. In de laatste weken van het schooljaar worden de kinderen van groep 8 door hun nieuwe school uitgenodigd voor een kennismakingsdag.

Kwaliteitsverbetering
Op een aantal manieren werken we aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.