Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


VVE
De gemeente Hardenberg onderschrijft het belang dat kinderen een goede basis moeten hebben wat betreft taalvaardigheid. Via het VVE traject (Voor- en Vroegschoolse Educatie) kunnen kleuters daarvoor extra onderwijs krijgen op de peuterspeelzalen of in de kinderdagopvang. De jeugdarts van het CJG bepaalt of een kleuter hiervoor in aanmerking komt. Deze gegevens gaan met de kleuters mee naar de basisschool. Op die manier kunnen we in het aanbod een doorgaande lijn aanbieden. We hebben daarbij het doel dat deze kinderen begin groep 3 op taalniveau gelijk zijn met het gemiddelde niveau van groep 3.
 
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met  Kids en Joy en Welluswijs  in de buurt. 
Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. 
 
 
Het onderwijsproces in groep 1 en 2
 
In de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen met daarbij de bijbehorende doelen uit het programma van Parnassys.
 
Enkele voorbeelden uit dit programma zijn:   
Een compleet overzicht van de leerdoelen is in te zien op onze school.
 
Voor de kleuters is een passend onderwijsaanbod. Aan de hand van de leerlijnen van Parnassys werken de leerkrachten thema’s uit. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de kennis en kunde van de kleuters.
Leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerdoelen. Voorbeelden hiervan zijn het doelenbord in het lokaal en de leerdoelen van de dag. Ook vinden er kindgesprekken plaats waarbij de leerkracht met de kinderen praat over de werkjes en taken.  
 
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling doen wij met behulp van de observatie instrumenten die horen bij de leerlijnen van Parnassys en de toetsgegevens. Zo kunnen we vroegtijdig signaleren of er sprake is van een opvallende of een zorgelijke ontwikkeling bij de kleuter. Op vaste momenten in het jaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de groei en de vorderingen van zowel de groep als de individuele leerling.  
Daarnaast zijn er vaste momenten in het jaar waar de ouders worden uitgenodigd om samen met de leerkracht de vorderingen van het kind te bespreken. Ook wanneer er tussendoor een gesprek nodig is kan dit altijd.   
Voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1 en 2 zetten wij de volgende maatregelen in:     
Resultaten:  
In groep 2 werken de leerlingen middels de leerlijnen van Onderbouwd en Parnassys, hierdoor worden zij individueel gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de instroom tot eind groep 2. Ieder kind werkt hierdoor op eigen tempo.