Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

School


Zo werken wij
De leerlingen van onze school zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. Dat betekent niet dat de kinderen alleen in die groep onderwijs krijgen. Meestal zullen de kinderen wel in hun eigen groep zitten, maar werken met je eigen talenten en samenwerken vinden we erg belangrijk. Zo kan het zijn dat kinderen ook in een andere groep werken, of bij een andere leerkracht wanneer dat beter bij hun programma past. We streven ernaar zoveel mogelijk adaptief onderwijs te bieden. Dat doen we ook bij de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Voor rekenen en taal maken we gebruik van het programma’s  Wereld in Getallen en Taal op Maat.
Met name bij de vakken natuur en techniek geven we een praktische invulling aan ons onderwijs. De kinderen leren niet alleen om erover te leren, maar ook door te doen, uit te proberen en te ervaren hoe dingen gebeuren. Alle vormingsgebieden komen ruimschoots aan bod, opgenomen in de dagplanning.
De vakken rekenen, taal en lezen worden het meest in het ochtendprogramma aangeboden. Deze vakken vormen de basis van het onderwijsaanbod en we vinden het belangrijk dat dit aanbod zo optimaal mogelijk wordt aangeboden. Wij denken dat de kinderen in de ochtend het meeste opnemen. We beginnen iedere dag met een leesvorm. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om te kunnen leren. Zelfstandig werken is een onderdeel geworden dat in de lessen verweven is. De kinderen leren al vanaf de kleutergroep met een planning om te gaan

De methodes:
Groep 1-2
Taalontwikkeling Onderbouwd
Rekenen en wiskunde Met sprongen vooruit, Onderbouwd
Overige ontwikkelingsgebieden Ontwikkelingsmateriaal (puzzels/lotto’s)
Sociale vaardigheden Een doos vol gevoelens, Rots & Water
 
 Groep 3 t/m 8
Taal Taal op maat
Spelling Spelling op maat
Aanvankelijk lezen Lijn 3
Voortgezet technisch lezen Klassenbibliotheek / Thematisch werken
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Rekenen en wiskunde Wereld in getallen
Schrijven Klinkers
Engels Groove me (5 t/m 8)
Biologie Themagericht, aanbod Natuur en milieu Educatie, Nieuws uit de natuur
Aardrijkskunde Grenzeloos (Bronnenboek thematisch werken.)
Geschiedenis Eigentijds (Bronnenboek thematisch werken.)
Verkeer Op voeten en fietsen, Jeugdverkeerskrant
Muzikale vorming Eigenwijs (Moet je Doen)
Handvaardigheid Eigen invulling, creatieve middag is groepsoverstijgend
Sociale vaardigheden Rots & Water, Een doos vol gevoelens
                                                                                                                                                                         
Inzet personeel
 
  1/2   3   4/5   6   7   8 
Maandag  Ochtend  Esmiralda   Samantha   Anita   Tom   Pauline   Cediena 
Middag  Esmiralda  Samantha  Anita  Tom    Cediena  
Dinsdag  Ochtend  Helen  Samantha  Linda  Tom  Pauline  Cediena 
Middag  Helen  Samantha  Linda  Tom    Cediena 
Woensdag  Ochtend  Esmiralda  Samantha  Linda  Femke  Pauline  Cediena 
Donderdag  Ochtend  Esmiralda  Helen  Anita  Femke   Pauline  Tom 
Middag  Esmiralda  Helen  Anita  Femke    Tom  
Vrijdag  Ochtend  Esmiralda  Samantha  Anita  Femke  Pauline  Tom  
Middag          Begeleiding groep 5 t/m 8 ’s middags: 
Femke, Tom en Rowina