Sociale vaardigheden

Met sociale vaardigheden bedoelen we de vaardigheid om met anderen om te gaan en te communiceren. Deze vaardigheid wordt aangeleerd door middel van opvoeding en onderwijs. 
Sociale vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van een relatie. Ook zijn sociale vaardigheden onmisbaar bij een goede samenwerking. Bij sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen. Sommige kinderen zijn in aanleg erg sociaal vaardig, maar bij veel kinderen moet het nog (verder) ontwikkeld worden. 
Hieronder leest u hoe het team de kinderen ondersteunt en stimuleert in hun ontwikkeling. 

Rots & Water

Op OBS de Regenboog werke we met het programma Rots & Water. Rots & Water is een psychofysieke training om de communicatie en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen te vergroten. Het voorkomt en/of vermindert sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-, communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

ZIEN!

Tegenwoordig zijn scholen verplicht om de voortgang van de sociale vaardigheden vast te leggen. Hiervoor gebruiken wij ZIEN! wat een onderdeel is van ons leerlingvolg- en administratiesysteem. Om de sociale vaardigheden van de leerlingen te volgen vullen de leerkrachten jaarlijks twee vragenlijsten per leerling in. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf vragenlijsten in omtrent hun eigen sociale vaardigheden en welzijn. Hierdoor krijgen we een compleet beeld en kunnen we de kwaliteit van ons aanbod verbeteren. 

Pestprotocol

Wanneer er ondanks bovenstaande interventies sprake is van pesten, pakken we het pestprotocol erbij. Op school ligt het pestprotocol ter inzage.